8000 Series Gas Valves – Gas Shut Off Valves Hazardous Area